DLinnea // JoshLogan // Meghan PerlowSajan & Sanaya // Sayjal MenonTheo // Lidya & KevinZaina // Ashti & Uttam